Regulamin portalu internetowego HoneyLife.pl

HoneLife.pl to crowdfundingowy portal społecznościowy (crowdfunding - finansowanie społecznościowe wybranego projektu) w którym każdy może bezpłatnie dokonać wpłaty na wskazane projekty.

Postanowienia Ogólne

 1. HoneyLife jest serwisem umożliwiającą Użytkownikom prowadzenie zbiórki na określony przez nich cel.
 2. Regulamin warunki i zasady korzystania z serwisu HoneyLife prowadzonego przez Operatora. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Operatora.
 3. Warunkiem korzystania z Serwisu jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu i jego akceptacją. Użytkownik zaznaczając podczas rejestracji w Serwisie opcję „Akceptuję regulamin” oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu oraz, że są one dla niego zrozumiałe i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Operator jest pośrednikiem, z którego udziałem Użytkownicy zawierają umowy darowizny.
 5. Operatorem jest firma Expandio LTD z siedzibą 501 Silverside Road, Suite 105 Wilmington, DE 19809 USA.
 6. Korzystanie z Serwisu uzależnione jest od spełnienia wymagań technicznych. W celu prawidłowego korzystania z Usług, Użytkownik powinien zapewnić:
  1. urządzenie pozwalające na korzystanie z zasobów sieci Internet,
  2. połączenie z globalną siecią Internet,
  3. zaktualizowaną przeglądarkę internetową obsługującą szyfrowane połączenia SSL.
 7. Pełne wykorzystanie wszystkich lub niektórych funkcjonalności Serwisu może wymagać zainstalowania oprogramowania takiego jak Java lub Java Script, a także zaakceptowania w ustawieniach przeglądarki plików cookies oraz posiadania adresu e-mail i telefonu komórkowego.
 8. Projekt, dalej zwany marzeniem to cel jaki finansowy jaki ustawia Użytkownik i który wspierają wpłatami inni użytkownicy.

Kto może być użytkownikiem serwisu?

Użytkownikiem serwisu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, oraz osoba fizyczna, która ukończyła 13 lat i posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu.

Założenie konta

Użytkownik zakłada konto w serwisie poprzez wypełnienie formularza w którym podaje swoje imię, oraz działający adres mailowy. Zamiast imieniu możliwe jest podanie aliasu pod warunkiem, że nie ma on charakteru obraźliwego, wulgarnego, sprzecznego z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub w jakikolwiek sposób naruszającego prawa osób trzecich.

Przy założeniu konta użytkownik ustawia swoje pierwsze marzenie. Wskazuje kwotę w zakresie od 1000 do 15000 zł, oraz cel który chce zrealizować za pomocą tej kwoty. Cel marzenia nie może być sprzeczny z prawem, nie może mieć charakteru obraźliwego, wulgarnego, sprzecznego z dobrymi obyczajami lub zasadami współżycia społecznego lub w jakikolwiek sposób naruszać prawa osób trzecich.

Pełna aktywacja konta wymaga potwierdzenia adresu mailowego poprzez kliknięcie linku, który jest wysyłany na podany przez Użytkownika przy rejestracji adres mailowy.

Jeżeli w ciągu 24 godzin Użytkownik nie kliknie w przesłany link, konto zostanie usunięte, a wszelkie dane skasowane.

Zbieranie środków na marzenie

Zbieranie środków na marzenie trwa 100 dni od momentu jego ustawienia. W tym czasie marzenie jest wyświetlane innym Użytkownikom serwisu wg określonego algorytmu. Częstotliwość wyświetlania konkretnego marzenia zależy od algorytmu, który uwzględnia:

 • poziom reputacji użytkownika,
 • jego staż w serwisie,
 • ilość wspartych przez Użytkownika marzeń innych Użytkowników,
 • ilość rekomendacji udzielonych innym Użytkownikom do serwisu.

Wpłata na marzenie

Jeżeli na konto marzenia Użytkownika zostanie dokonana wpłata przez innego Użytkownika to Użytkownik musi w ciągu 48 godzin potwierdzić otrzymanie wpłaty. Jeżeli nie dokona takiego potwierdzenia to otrzymana wpłata zostanie przekazana na konto marzenia innego Użytkownika. 

O każdej wpłacie Użytkownik jest informowany mailem. Serwis nie odpowiada za sytuację w których Użytkownik nie odebrał maila, lub mail trafił do folderu np. SPAM. W przypadku gdy Użytkownik nie potwierdzi wpłaty w ciągu 24 godzin będzie wysłany mail przypominający. Ostatni mail będzie wysyłany na 2 godziny przed upłynięciem terminu zatwierdzenia wpłaty przez Użytkownika.

Jeżeli staż Użytkownika w serwisie będzie większy niż 100 dni to Użytkownik zostanie zwolniony z obowiązku potwierdzenia otrzymanych wpłat. Wpłaty na jego marzenia będą potwierdzane automatycznie.

Wypłata

Jeżeli w ciągu 100 dni suma wpłat na konto marzenia osiągnie wielkość wybraną przez Użytkownika to w ciągu 7 dniu Użytkownik na wskazane przez siebie konto bankowe otrzyma zebraną kwotę pomniejszoną o prowizję serwisu (prowizja wynosi 10% zebranej kwoty).

Jeżeli w ciągu 100 dni suma wpłat na konto marzenia będzie mniejsza od wybranej przez użytkownika kwoty to po 100 dniach zostanie wypłacona zebrana kwota pomniejszona o prowizję serwisu (prowizja wynosi 10% zebranej kwoty). Wypłata nastąpi w ciągu 7 dni.

Warunkiem otrzymania wypłaty jest podanie w panelu numeru konta bankowego w banku Polskim na który należy dokonać wypłaty.

Wspieranie marzeń innych Użytkowników

Co 30 dni (począwszy od 3 dnia) od daty uruchomienia konta w serwisie każdy Użytkownik ma obowiązek wesprzeć kwotą minimum 20 zł jedno wybrane przez siebie marzenie innego Użytkownika. Użytkownikowi wyświetlana jest liczba od 3 do 4 marzeń innych Użytkowników. Użytkownik wybiera dowolne marzenie z listy i dokonuje wpłaty minimum 20 zł za pomocą wpłaty online.

Użytkownik ma 7 dni na wsparcie wybranego przez siebie marzenia innego Użytkownika.

Jeżeli Użytkownik, który otrzymał wpłatę nie potwierdzi jej przyjęcia to dokonana wpłata jest przekazywana na konto innego marzenia z listy wyświetlanej Użytkownikowi.

Jeżeli Użytkownik nie wesprze marzenia innego Użytkownika w terminie 7 dni to jego konto zostaje usunięte z serwisu, a zebrane środki na marzenie zostają rozdzielone na innych użytkowników. 

Użytkownik może wesprzeć więcej niż jedno marzenie, wtedy każda wpłata jest zaliczana na przyszłe 30 dniowe okresy rozliczeniowe. Przykład: Jeżeli Użytkownik wesprze jednorazowo 4 marzenia kwotą po 20 zł, to przez następne 120 dni nie będzie musiał dokonywać żadnych wpłat na konta marzeń innych Użytkowników.

Odpowiedzialność Użytkownika

Użytkownicy odpowiedzialni są za wszelkie naruszenia obowiązującego prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu podczas korzystania z Serwisu.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników jakiejkolwiek treści o charakterze bezprawnym w szczególności naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób.

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie obowiązującego prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Serwisie, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem informacji lub nieprawdziwych danych osobowych, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej.

Operator zastrzega sobie uprawnienie do przerwania świadczenia usług wobec Użytkownika, w przypadku naruszenia lub uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

Użytkownik zgadza się zabezpieczyć Operatora i jego spółki zależne, pracowników, współpracowników, agentów, partnerów i licencjodawców przed i wobec wszelkimi roszczeniami oraz odpowiedzialnością, stratami i kosztami, wniesionymi przeciwko Operatorowi lub którejkolwiek z wyżej wymienionych osób, wynikającymi z, będącymi związanymi z lub które mogą wyniknąć z dostępu lub korzystania z Serwisu, a także z naruszenia lub domniemanego naruszenia niniejszego Regulaminu, licencji lub naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich w tym, bez ograniczeń, wszelkich praw własności intelektualnej, reklamy, poufności lub prawa prywatności, wszelkich przepisów, zasad, przepisów, kodeksów, ustaw, rozporządzeń i zarządzeń.

Odpowiedzialność Operatora

Operator jest podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną w postaci udostępnienia w ramach Serwisu przestrzeni dla Użytkowników do przeprowadzenia zbiórki na cel określony przez Użytkownika oraz pośredniczącym w przekazywaniu środków finansowych pomiędzy Użytkownikami Serwisu. 

Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkownika związane z przekazanymi temu Użytkownikowi kwotami zebranymi na realizację wskazanego przez niego celu, w szczególności w zakresie odpowiedzialności podatkowej, w tym także odpowiedzialności określonych postanowieniami zawartymi w ustawie z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 205 ze zm.) oraz ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).

Operator zastrzega, iż nie jest stroną Umowy zawieranej pomiędzy Użytkownikami w ramach Serwisu i nie odpowiada za wykonanie zobowiązań powstałych pomiędzy Użytkownikami na jej podstawie. 

Stronami umów zawieranych podczas zbiórki za pośrednictwem Serwisu są Użytkownicy. Operator nie jest Stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za wynikające z nich roszczenia.

Operator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Użytkownika spowodowane działaniem siły wyższej lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. 

Operator zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Serwisu ze względów technicznych lub konserwacyjnych, przy czym w miarę możliwości Operator będzie informował Użytkowników o takich przypadkach z wyprzedzeniem.

Operator nie odpowiada za działania Użytkowników polegające na wykorzystywaniu Kont Użytkowników w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem lub niniejszym Regulaminem.

Operator może umożliwić Użytkownikom dostęp, za pośrednictwem Serwisu, do usług świadczonych przez osoby trzecie. W takim przypadku zasady świadczenia tych usług są określane przez te podmioty.

Rozwiązanie Umowy

Umowa o świadczenie Usług zawierana jest na czas nieoznaczony.

Użytkownik może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usług, usuwając Konto Użytkownika.

Operator zastrzega sobie uprawnienie do wypowiedzenia umowy o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym i usunięcia Konta Użytkownika korzystającego z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem lub postanowieniami Regulaminu. 

Operator uprawniony jest także do zawieszenia świadczenia Usług lub zablokowania dostępu do Konta użytkownika na czas potrzebny dla wyjaśnienia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo działania Użytkownika sprzecznie z prawem lub Regulaminem.

Operator może odmówić świadczenia Usług i usunąć Konto Użytkownika, jeżeli zostało ono założone ponownie po wypowiedzeniu umowy przez Operatora lub usunięciu Konta Użytkownika z Serwisu na skutek naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.

Reklamacje

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane lub są realizowane przez Operatora w Serwisie niezgodnie z jego postanowieniami.

Reklamację należy kierować na adres poczty elektronicznej: info@honeylife.pl z adresu mailowego zarejestrowanego w serwisie.

Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana na adres e-mail Użytkownika podany podczas Rejestracji, przypisany do Konta Użytkownika lub podany w składanej reklamacji w ciągu 14 dni od otrzymania prawidłowo przesłanej reklamacji.

Operator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu 14 dni w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji będzie szczególnie utrudnione lub wymagać będzie wiadomości specjalnych, a także gdy napotka inne przeszkody niezależne od Operatora. 

Operator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo wydłuża okres rozpoznania reklamacji.

Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w tej formie.

Postanowienia końcowe

Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub niewykonalne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.

Żadne opóźnienie lub odstąpienie od dochodzenia praw Operatora wynikających z Regulaminu nie może być traktowane jako zrzeczenie się tych praw. Zrzeczenie się przez Operatora konkretnych indywidualnych uprawnień (roszczeń) nie oznacza ogólnego zrzeczenia się wszystkich przysługujących mu środków prawnych. 

Częściowe wykorzystanie przysługujących Operatorowi uprawnień nie wyklucza późniejszego skorzystania ze wszystkich praw mu przysługujących.

Operator zastrzega sobie prawo jednostronnego wprowadzenia zmian w niniejszym Regulaminie z ważnych powodów, do których należą:

 • zmiany regulacji prawnych 
 • czynniki ekonomiczne takie jak zmiana zakresu oferowanych dóbr i usług, 
 • konieczność uszczegółowienia zapisów regulaminu.

Operator powiadomi Użytkowników o zmianie Regulaminu pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przy rejestracji w Serwisie. W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o zmianie Regulaminu Użytkownik może złożyć oświadczenie o braku zgody na obowiązywanie w stosunku do niego zmienionej treści Regulaminu - takie oświadczenie traktowane będzie jako wypowiedzenie przez Użytkownika stosunku prawnego będącego podstawą świadczenia Usług.

Wszelkie zmiany obowiązują od dnia wskazanego w zmienionym Regulaminie, który to dzień nie może jednak przypadać wcześniej niż na dzień opublikowania zmienionego Regulaminu.

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2019 r.